مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SmartStore - Bronze - Domain Gratis
Kapasitas 250MB
BW 2.5GB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SmartStore - Gold - Domain Gratis
Kapasitas 1000MB
BW unlimited

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SmartStore - Silver - Domain Gratis
Kapasitas 500MB
BW 5GB

ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
SmartStore Unlimited - Kapasitas unlimited
BW unlimited

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (162.158.79.45) وارد شده است.